Kadra

binary comment

dr Sebastian Smolarz

godziny konsultacji

Prowadzone przedmioty

  • Język hebrajski

  • Praktyka

  • Wstęp do Starego Testamentu I

  • Wstęp do Starego Testamentu II

tel. +48 71 346 99 14

email: s.smolarz@ewst.edu.pl

ORCID ID 0000-0003-2203-6437

Absolwent Biblijnego Seminarium Teologicznego (1997), University of Glamorgan (1998) i University of Wales, Lampeter (Ph.D., 2004). Obronił rozprawę doktorską z zakresu teologii biblijnej na University of Wales w Wielkiej Brytanii.

Od maja 2004 r. służy jako pastor Ewangelicznego Kościoła Reformowanego we Wrocławiu.

Żona Magdalena, troje dzieci.

 

Bibliografia

KSIĄŻKI:

Covenant and the Metaphor of Divine Marriage in Biblical Thought. A Study with Special Reference to the Book of Revelation, Wipf and Stock, Eugene, OR., 2010.

ARTYKUŁY:

Pożyczanie na odsetki w Starym Testamencie. Spojrzenie na biblijne teksty prawne w kontekście ustawodawstwa starożytnego Izraela w: Quaestiones Oralitatis 2020, tom V, s. 145-160.

Personifikacja ziemi w Księdze Jeremiasza 12,4 a kwestie ekologiczne, w: Theologica Wratislaviensia 2018, tom 13, s. 29-39

JHWH jako Bóg miłosierny w Księdze Wyjścia 34,6-7 w ujęciu narracyjnym i teologicznym, w: Miłosierdzie – próba spojrzenia interdyscyplinarnego, red. Przemysław Sawa, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2018, s.  13-26

Czy starość Panu Bogu “wyszła”? Refleksje na temat starości w odniesieniu do wybranych pism literatury sapiencjalnej Biblii Hebrajskiej, w: Konteksty Społeczne 2017, t. 9 (1), s. 45-55

Znaczenie ofiary ʿolāh w Leviticus 1. Rozważania z pograniczna translatoryki biblijnej i antropologii kulturowej,  Wrocławski Przegląd Teologiczny 2017, t. 25 (2), s. 67-80.

Pozytywne i negatywne odcienie starości w Biblii Hebrajskiej, Theologica Wratislaviensia 2015, tom 10, s. 99-108

Opłata przedślubna mōhar w Biblii Hebrajskiej – zakup przyszłej żony czy dar?, w: Ekumeniczna wizja małżeństwa i rodziny. Szansa i życiowe problemy, red. Jarosław M. Lipniak, Opera Theologiae Systematicae, Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu, Wrocław 2015, s. 9-17

Przywódcy ludu i problem ʾĕlōhîm w Księdze Przymierza (Księga Wyjścia 20,22-23,33) w ujęciu narracyjnym, w: Theologica Wratislaviensia 2014, tom 9, s. 13-24

Prawa dietetyczne w Biblii Hebrajskiej a kwestie hermeneutyczne. Kontekstualne spojrzenie na Księgę Kapłańską rozdział 11, w: Wratislaviensium Studia Classica olim Classica Wratislaviensia 2014, t. 34 (3), s. 77-87

Zwroty “synowie boży” (ḇǝnê-hāʾēlōhîm) oraz “córki ludzkie” (ḇǝnôṯ hāʾāḏām) w Księdze Rodzaju 6,1-8 w ujęciu formalistycznym, w: Theologica Wratislaviensia 2013, tom 8, s. 97-114

Hermeneutyka Jana Kalwina. Między metodą gramatyczno-historyczną a typologią i alegorią, w: Theologica Wratislaviensia 2011, tom 6, s. 133-142

Prymat Piotrowy z perspektywy Kościołów reformowanych, w: Przegląd Religioznawczy 2009, t. 232 (2), s. 67-82

Ograniczenia apokatastazy w Apokalipsie św. Jana – obserwacje egzegetyczne, w: Theologica Wratislaviensia 2009, tom 4, s. 39-49

Aspekty życia pośmiertnego w Apokalipsie św. Jana, w: Theologica Wratislaviensia 2008, tom 3, s. 83-91

HASŁA ENCYKLOPEDYCZNE:

Starość w Biblii hebrajskiej, w: Encyklopedia starości, starzenia się i niepełnosprawności, red. Adam A. Zych, Fundacja Thesaurus Silesiae – Skarb Śląski, Katowice 2017, t. 3, s. 359-365

RECENZJE:

P.J. Leithart, Attendants of Yahweh’s House: Priesthood in the Old Testament, “Journal for the Study of the Old Testament” 85, 1999, s. 3-24, w: Communio 2020, tom 2 (210), s. 192-202.

Into God’s Presence: Prayer in the New Testament, red. R.N. Longenecker, w: Themelios. An International Journal for Theological and Religious Studies Students 2002, t. 28 (1), s. 73-74

TŁUMACZENIA:

S.N. Williams, „Bezreligijne chrześcijaństwo” – właściwa droga czy ślepy zaułek?, Theologica Wratislaviensia 2010, tom 5, s. 167-182

PRACE REDAKCYJNE:

Theologica Wratislaviensia tom13, Teologia ziemi, Ewangelikalna Wyższa Szkoła Teologiczna, Wrocław 2018

Theologica Wratislaviensia tom 10, Widoki na starość. Interdyscyplinarne studia gerontologiczne, Ewangelikalna Wyższa Szkoła Teologiczna, Wrocław 2015

Ewangelikalizm wobec wyzwań współczesności, red. Sebastian Smolarz, Sławomir Torbus, Wojciech Kowalewski, Wrocław 2013

POPULARYZACJA:

Co oznacza zwrot qara’ beszem jhwh w Rodzaju 12,8?, Głos Ewangeliczny, Kwartalnik Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan, 2020 z. 3, s. 34-36

Język Biblii – jego dynamika i wyzwania, Głos Ewangeliczny, Kwartalnik Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan, 2020, z. 4, s. 24-29

Chrześcijanie ewangelikalni wobec Starego Testamentu, w: Ewangelikalizm wobec wyzwań współczesności, red. Sebastian Smolarz, Sławomir Torbus, Wojciech Kowalewski, EWST, Wrocław 2013, s. 53-63

„Nagroda będzie w niebie” – o płacy dla pastora, w: Ewangelikalizm wobec wyzwań współczesności, red. Sebastian Smolarz, Sławomir Torbus, Wojciech Kowalewski, EWST, Wrocław 2013, s. 97-106

Postmodernizm – wyzwanie i szansa, w: Ewangelikalizm wobec wyzwań współczesności, red. Sebastian Smolarz, Sławomir Torbus, Wojciech Kowalewski, EWST, Wrocław 2013, s. 131-141

W TOKU:

Commentary on the Book of Hosea, w: Central Eastern European Bible Commentary, Langham Publishing, Carlisle 2021

Aging/Third Age in the Bible, w: Central Eastern European Bible Commentary, Langham Publishing, Carlisle 2021