Rektor Ewangelikalnej Wyższej Szkoły Teologicznej wprowadził zarządzeniem 6/05/2020 akcję promocyjną pod nazwą “Student za studenta” kierowaną do wszystkich aktualnie studiujących w EWST. Aby wziąć w nim udział należy skutecznie zachęcić przynajmniej jedną osobę do podjęcia studiów licencjackich. Polecający może uzyskać zniżkę czesnego  w wysokości 50, 75 lub 100 procent, po pomyślnym przejściu poleconego kandydata przez proces rekrutacji i podpisaniu przez niego umowy z Uczelnią. Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują się w Regulaminie.

Regulamin akcji promocyjnej „Student za studenta”

§1
 1. Akcja promocyjna „Student za studenta” jest skierowana do osób, które są studentami Ewangelikalnej Wyższej Szkoły Teologicznej (dalej zwanej: EWST lub Uczelnią). Akcja ma na celu promocję studiów licencjackich w Ewangelikalnej Wyższej Szkole Teologicznej.
 2. Student EWST biorący udział w konkursie, zwany dalej „Polecającym”, może uzyskać zniżkę czesnego na rok akademicki 2020/2021, jeżeli osoba z jego polecenia, zwana dalej „Poleconym”, rozpocznie studia licencjackie w EWST w tym roku akademickim.
 3. W celu uzyskania zniżki czesnego Polecający wskazuje co najmniej jednego Poleconego, który rozpocznie studia licencjackie niestacjonarne w EWST.
 4. Polecający ma możliwość otrzymania zniżki czesnego za jednego Poleconego w wysokości 50% czesnego za rok akademicki 2020/2021, za dwóch Poleconych 75% zniżki, za trzech Poleconych 100% zniżki.
 5. Upust będzie przyznany na pisemny wniosek osoby uprawnionej. Wniosek wraz z danymi osobowymi Polecającego oraz kontakt e-mail w dziekanacie EWST w terminie do dnia 30 września 2020r. Dane te będą przetwarzane przez EWST tylko dla potrzeb niniejszej akcji.
 6. Osoba posiada status studenta, jeżeli jest aktualnie wpisana na listę studentów, nie jest zawieszona w prawach studenta i na bieżąco reguluje opłaty z tytułu czesnego.
§2
 1. W celu rozpoczęcia studiów w EWST Polecony powinien spełnić warunki rekrutacji do EWST na dany rok akademicki określone uchwałą Senatu EWST.
 2. Polecony po zakwalifikowaniu się na rok akademicki 2020/2021 oraz podpisaniu umowy o warunkach odpłatności za studia w EWST poda dane Polecającego.
 3. Warunkiem uzyskania przez Polecającego upustu jest:
  1. podanie przez Poleconego danych Polecającego,
  2. podpisanie przez Poleconego umowy o warunkach odpłatności za studia w EWST.
§3
 1. Upust nie sumuje się z upustami przyznawanymi w ramach innych akcji promocyjnych prowadzonych przez EWST.
 2. W przypadku korzystania przez uprawnionego ze zniżek z tytułu jednorazowej opłaty czesnego za rok lub za semestr na podstawie umowy o odpłatność zniżka liczona jest od kwoty czesnego pomniejszonej o upust przyznany na podstawie akcji „Student za studenta”.
 3. Przyznany upust z tytułu akcji promocyjnej „Student za studenta” może zostać cofnięty przez Uczelnię w przypadku rażącego naruszenia obowiązków studenta lub umowy o odpłatności, w szczególności w przypadku nieterminowych płatności lub zalegania w zapłacie czesnego.
§4

Uzyskana kwota upustu na opłaty z tytułu czesnego stanowi przychód studenta, który go uzyskał i podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych.

§5

Obsługę akcji promocyjnej zapewnia dziekanat i biuro kanclerza EWST. Kontakt: l.harcej@ewst.pl, tel. (71) 346 99 12.

§6

Akcja promocyjna obowiązuje w roku akademickim 2020/2021.

Dokumenty:

Więcej wydarzeń

Przeczytaj

Czym są i w jaki sposób istnieją wartości? Rekolekcje Ingardenowskie

W rozdziale 11. Księgi Rodzaju czytamy: „I rzekł Pan: […] zstąpmy tam i pomieszajmy ich język, aby nikt nie rozumiał języka drugiego!ˮ.

Ewangelikalizm wobec homoseksualizmu

Niniejszy artykuł ma na celu przybliżenie Czytelnikom stanowiska ewangelikalnych chrześcijan, zwłaszcza polskich, wobec zjawiska homoseksualizmu.

Aborcja i eutanazja w refleksji ewangelikalnej

Kiedy zaczyna się życie ludzkie? Czy może nadejść moment, gdy już nie warto żyć? Czy życie jest wartością samą w sobie, czy raczej środkiem do innych celów? Kto ma prawo o tym zadecydować?

czytaj więcej