Rektor Ewangelikalnej Wyższej Szkoły Teologicznej wprowadził zarządzeniem 2/04/2018 akcję promocyjną pod nazwą „Student za studenta” kierowaną do wszystkich aktualnie studiujących w EWST. Aby wziąć w nim udział należy skutecznie zachęcić przynajmniej jedną osobę do podjęcia studiów licencjackich. Polecający może uzyskać zniżkę czesnego  w wysokości 50, 75 lub 100 procent, po pomyślnym przejściu poleconego kandydata przez proces rekrutacji i podpisaniu przez niego umowy z Uczelnią. Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują się w Regulaminie.

Regulamin akcji promocyjnej „Student za studenta”

§1

 1. Akcja promocyjna „Student za studenta” jest skierowana do osób, które są studentami Ewangelikalnej Wyższej Szkoły Teologicznej (dalej zwanej: EWST lub Uczelnią). Akcja ma na celu promocję studiów licencjackich w Ewangelikalnej Wyższej Szkole Teologicznej.
 2. Student EWST biorący udział w konkursie, zwany dalej „Polecającym”, może uzyskać zniżkę czesnego na rok akademicki 2018/2019, jeżeli osoba z jego polecenia, zwana dalej „Poleconym”, rozpocznie studia licencjackie w EWST w tym roku akademickim.
 3. W celu uzyskania zniżki czesnego Polecający wskazuje co najmniej jednego Poleconego, który rozpocznie studia licencjackie niestacjonarne w EWST.
 4. Polecający ma możliwość otrzymania zniżki czesnego za jednego Poleconego w wysokości 50% czesnego za rok akademicki 2018/2019, za dwóch Poleconych 75% zniżki, za trzech Poleconych 100% zniżki.
 5. Upust będzie przyznany na pisemny wniosek osoby uprawnionej. Wniosek wraz z danymi osobowymi Polecającego oraz kontakt e-mail w dziekanacie EWST w terminie do dnia 30 września 2018 r. Dane te będą przetwarzane przez EWST tylko dla potrzeb niniejszej akcji.
 6. Osoba posiada status studenta, jeżeli jest aktualnie wpisana na listę studentów, nie jest zawieszona w prawach studenta i na bieżąco reguluje opłaty z tytułu czesnego.

§2

 1. W celu rozpoczęcia studiów w EWST Polecony powinien spełnić warunki rekrutacji do EWST na dany rok akademicki określone uchwałą Senatu EWST.
 2. Polecony po zakwalifikowaniu się na rok akademicki 2018/2019 oraz podpisaniu umowy o warunkach odpłatności za studia w EWST poda dane Polecającego.
 3. Warunkiem uzyskania przez Polecającego upustu jest:
 • podanie przez Poleconego danych Polecającego,
 • podpisanie przez Poleconego umowy o warunkach odpłatności za studia w EWST.

§3

 1. Upust nie sumuje się z upustami przyznawanymi w ramach innych akcji promocyjnych prowadzonych przez EWST.
 2. W przypadku korzystania przez uprawnionego ze zniżek z tytułu jednorazowej opłaty czesnego za rok lub za semestr na podstawie umowy o odpłatność zniżka liczona jest od kwoty czesnego pomniejszonej o upust przyznany na podstawie akcji „Student za studenta”.
 3. Przyznany upust z tytułu akcji promocyjnej „Student za studenta” może zostać cofnięty przez Uczelnię w przypadku rażącego naruszenia obowiązków studenta lub umowy o odpłatności, w szczególności w przypadku nieterminowych płatności lub zalegania w zapłacie czesnego.

§4

Uzyskana kwota upustu na opłaty z tytułu czesnego stanowi przychód studenta, który go uzyskał i podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych.

§5

Obsługę akcji promocyjnej zapewnia dziekanat i biuro kanclerza EWST. Kontakt: l.harcej@ewst.pl, tel. 0713469912.

§6

Akcja promocyjna obowiązuje w roku akademickim 2018/2019.

Dokumenty:

 

Przeczytaj

Pochwała uczniostwa

Rozpoczyna się kolejny rok akademicki. Dla mnie to drugi rok teologii na wrocławskiej EWST. Studia licencjackie po skończonych dawno temu dwóch magisterkach, studiach podyplomowych i wielu kursach dokształcających. Nie „robię” ich bynajmniej dla wpisu do CV. Cóż, chyba uprawiam promowaną dzisiaj mobilność edukacyjną przez całe życie także w okresie przedemerytalnym czyli 50 plus. A może […]

EWST – szkoła dialogu

EWST to międzywyznaniowa szkoła wyższa, ale także ośrodek dialogu religijnego i międzykulturowego. Jak taki dialog wygląda w praktyce, na przykład podczas zajęć, na które zapisują się ludzie z różniących się mocno między sobą denominacji. Czy aby zostać studentem EWST trzeba być protestantem? Co wyróżnia EWST na tle innych uczelni wyznaniowych? – na te pytania odpowiada […]

Absolwenci EWST – kompetentni, wszechstronni, kreatywni

Co robią po studiach absolwenci EWST? Czy nauka pomogła im w rozwoju zawodowym, społecznym i osobistym? – na pytania o losy absolwentów odpowiada rektor EWST, prof. Wojciech Szczerba.

czytaj więcej >>