Rektor Ewangelikalnej Wyższej Szkoły Teologicznej wprowadził zarządzeniem 2/04/2018 konkurs pod nazwą „Darmowy Indeks”, kierowaną do pastorów i liderów chrześcijańskich oraz osób zaangażowanych w służbę (w kościele lub organizacji chrześcijańskiej). Nagrodą dla zwycięzcy jest uzyskanie prawa do bezpłatnego studiowania na pierwszym roku. Komisja przyzna także trzy zniżki w wysokości 50% czesnego.

 • Konkurs dotyczy możliwości bezpłatnego studiowania lub zniżki w wysokości 50% czesnego, na pierwszym roku licencjackich studiów niestacjonarnych na kierunku teologia, w roku akademickim 2018/19.
 • W konkursie mogą wziąć udział pastorzy i liderzy wszystkich kościołów oraz wspólnot chrześcijańskich, a także osoby aktywnie działające na rzecz swojego kościoła czy organizacji.
 • Uczestnicy konkursu powinni do dnia 25 września 2018 r. przysłać na zamieszczony poniżej adres uczelni dwustronicowy opis swojej służby wraz z danymi personalnymi (w tym numeru telefonu i adresu e-mailowego). Do opisu służby należy dołączyć dane kontaktowe dwóch osób mogących zarekomendować uczestnika konkursu.
 • Do dnia 5 października 2018 r. powołana przez Rektora EWST komisja ogłosi na stronie internetowej uczelni wyniki konkursu. O wynikach zostaną osobiście powiadomieni wszyscy uczestnicy.
 • Uczestnicy konkursu muszą wziąć udział w rozmowie kwalifikacyjnej.
 • Wszelkie pytania prosimy kierować na adres mailowy: rekrutacja@ewst.pl.

Uzyskana kwota upustu na opłaty z tytułu czesnego stanowi przychód studenta, który go uzyskał i podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych.

Akcja promocyjna obowiązuje w roku akademickim 2018/19.

 

REGULAMIN konkursu „Darmowy Indeks”

§1

 1. Konkurs jest skierowany do zaangażowanych w służbę pastorów i liderów/liderek wszystkich kościołów oraz wspólnot chrześcijańskich.
 2. Laureaci konkursu mają możliwość uzyskania prawa do bezpłatnego studiowania na pierwszym roku licencjackich studiów niestacjonarnych na kierunku teologia w roku akademickim 2018/2019 w Ewangelikalnej Wyższej Szkole Teologicznej (dalej zwanej: EWST lub uczelnią) lub uzyskania 50 % zniżki na opłatę czesnego za pierwszy rok studiów.

§2

 1. Uczestnicy konkursu powinni do dnia 25 września 2018 r. przysłać na adres e-mail uczelni: ‘rekrutacja@ewst.pl’ dwustronicowy opis swojej służby wraz z danymi personalnymi (w tym numerem telefonu i adresem e-mail).
 2. Do opisu służby należy dołączyć dane kontaktowe dwóch osób mogących wystawić referencje uczestnikowi konkursu wraz z podaniem ich funkcji.

§3

 1. Zgłoszenia kandydatów rozpatrzy komisja konkursowa w składzie: prof. EWST dr hab. Wojciech Szczerba (rektor EWST, przewodniczący komisji), dr hab. Piotr Lorek (dziekan EWST, członek komisji) i Marek Kucharski (kanclerz EWST, członek komisji).
 2. Uczestnik, którego działalność na rzecz kościoła lub wspólnoty zostanie oceniona najwyżej, uzyska prawo studiowania na pierwszym roku studiów w EWST bez opłaty czesnego.
 3. Autorzy trzech kolejnych najwyżej ocenionych zgłoszeń zostaną nagrodzeni przez Komisję przyznaniem zniżki w wysokości 50% czesnego.
 4. Komisja może przyznać zniżki w wysokości 50% czesnego innym uczestnikom konkursu, których działalność i zaangażowanie zostanie wysoko ocenione.
 5. Rozstrzygnięcia komisji są ostateczne.
 6. Komisja ogłosi wyniki konkursu i laureata/laureatów na stronie internetowej uczelni w terminie do dnia 5 października 2018 roku. O wynikach zostaną powiadomieni także wszyscy uczestnicy.
 7. Uczestnicy konkursu muszą wziąć udział w normalnej rekrutacji, w tym w rozmowie kwalifikacyjnej .

§4

Laureaci konkursu zostaną poproszeni o przyjazd do siedziby uczelni we Wrocławiu w celu odebrania potwierdzenia wygranej i uregulowania niezbędnych formalności.

§5

 1. Upust przyznany w ramach niniejszego konkursu nie sumuje się z upustami przyznawanymi w ramach innych akcji promocyjnych prowadzonych przez EWST.
 2. W przypadku korzystania przez uprawnionego ze zniżek z tytułu jednorazowej opłaty czesnego za rok lub za semestr na podstawie umowy o odpłatność, zniżka liczona jest od kwoty czesnego pomniejszonej o upust przyznany na podstawie niniejszego konkursu.
 3. Przyznany upust może zostać cofnięty przez Uczelnię w przypadku rażącego naruszenia obowiązków studenta lub umowy o odpłatności, w szczególności w przypadku nieterminowych płatności lub zalegania w zapłacie czesnego.

§6

Uzyskana kwota upustu na opłaty z tytułu czesnego stanowi przychód studenta, który go uzyskał i podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych.

§7

Konkurs obowiązuje w roku akademickim 2018/2019.

Dokumenty:

Zarządzenie Rektora Ewangelikalnej Wyższej Szkoły Teologicznej nr 2/04/2018 z dnia 10 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia akcji promocyjnych

 

 

 

 

Przeczytaj

Pochwała uczniostwa

Rozpoczyna się kolejny rok akademicki. Dla mnie to drugi rok teologii na wrocławskiej EWST. Studia licencjackie po skończonych dawno temu dwóch magisterkach, studiach podyplomowych i wielu kursach dokształcających. Nie „robię” ich bynajmniej dla wpisu do CV. Cóż, chyba uprawiam promowaną dzisiaj mobilność edukacyjną przez całe życie także w okresie przedemerytalnym czyli 50 plus. A może […]

EWST – szkoła dialogu

EWST to międzywyznaniowa szkoła wyższa, ale także ośrodek dialogu religijnego i międzykulturowego. Jak taki dialog wygląda w praktyce, na przykład podczas zajęć, na które zapisują się ludzie z różniących się mocno między sobą denominacji. Czy aby zostać studentem EWST trzeba być protestantem? Co wyróżnia EWST na tle innych uczelni wyznaniowych? – na te pytania odpowiada […]

Absolwenci EWST – kompetentni, wszechstronni, kreatywni

Co robią po studiach absolwenci EWST? Czy nauka pomogła im w rozwoju zawodowym, społecznym i osobistym? – na pytania o losy absolwentów odpowiada rektor EWST, prof. Wojciech Szczerba.

czytaj więcej >>