Deklaracja Polityki Erasmusa w EWST

I. EWST zamierza realizować mobilność kadry akademickiej oraz administracyjnej w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych oraz odbywania stażów szkoleniowych, jak również mobilność studentów studiów licencjackich w celu odbycia części studiów lub praktyk studenckich w jednej z uczelni lub organizacji partnerskich w Czechach, Słowacji, na Węgrzech, a także w mniejszym stopniu w Belgii i we Włoszech. Uczelnia zmierza również do podjęcia współpracy z uczelniami w Rumunii, Bułgarii oraz Chorwacji, z którymi utrzymywane są ożywione kontakty. EWST jest gotowa przyjmować na studia i pobyty badawcze, a także praktyki zawodowe studentów wszystkich stopni studiów oraz organizować mobilność nauczycieli akademickich oraz kadry administracyjnej z uczelni i instytucji partnerskich. Uczelnie oraz organizacje partnerskie współpracujące z EWST reprezentują ewangelikalne mniejszości religijne proweniencji protestanckiej. Celem współpracy jest wzmocnienie wzajemnych relacji na płaszczyźnie dydaktycznej, administracyjnej oraz badawczej. Zastosowanie wyników badań nad historią oraz tożsamością kościołów ewangelikalnych będzie prowadzić do zbudowania lub wzmocnienia samoświadomości wspólnot, którym służą współpracujące uczelnie oraz instytucje, a zarazem będzie służyć propagowaniu w Europie wiedzy o historii oraz wartościach tych mniejszościowych ugrupowań religijnych. Wzajemne kontakty kadry i studentów będą służyć głębszemu zrozumieniu specyficznego lokalnego charakteru środowisk ewangelikalnych. Mamy nadzieję, że współpraca tego rodzaju zaowocuje wypracowaniem wspólnego projektu badawczego i dydaktycznego poświęconego historii i tożsamości wspólnot ewangelikalnych, w którym zaangażowana będzie kadra oraz studenci uczelni i lokalnych organizacji partnerskich. EWST dysponuje już odpowiednimi narzędziami i strukturami, aby stać się koordynatorem tego typu działań, które być może w przyszłości zaowocują stworzeniem europejskiego ośrodka badań nad mniejszościowymi kulturami religijnymi Europie Środkowej i Wschodniej. W ten sposób uczelnia swoimi badaniami wniesie istotny wkład zwiększając wiedzę lokalnych społeczności na temat grup religijnych stanowiących ich kulturowo ważną cząstkę. Wspieranie ewangelikalnych mniejszości religijnych poprzez prowadzenie badań naukowych, których wyniki propagowane są w trakcie uczelnianej dydaktyki oraz w formie popularnonaukowej jest jednym z priorytetów w EWST, który ma szansę na pełniejszą realizację dzięki uczestniczeniu w działaniach programu Erasmus. Ważnym celem podejmowanych działań będzie wspólne wypracowanie nowoczesnych i innowacyjnych metod dydaktycznych, których wdrożenie będzie mogło służyć lepszemu zrozumieniu zjawisk społecznych zachodzących w historycznie zakorzenionych w lokalnym środowisku mniejszościowych wspólnotach religijnych. W istotny sposób podniesie to jakość prowadzonych w uczelni badań naukowych, jak również procesu dydaktycznego.

II. Jednym z priorytetów EWST jest szeroko rozumiane wspieranie polskich środowisk ewangelikalnych poprzez kształcenie liderów oraz pastorów tych grup, a także propagowanie wiedzy na temat środowisk ewangelikalnych. Temu drugiemu celowi służy między innymi projekt badawczy i popularyzujący prowadzony przez międzynarodowe grono nauczycieli akademickich pracujących na uczelni oraz związanych z uczelnią pt. “Wyposażeni na przyszłość: Wyzwania dla ewangelikalizmu w Polsce w 21. stuleciu”. Projekt jest finansowany przez międzynarodową organizację Overseas International Council. Działania prowadzone w ramach programu Erasmus będą w naturalny sposób wpisywać się w strategiczne cele EWST, stanowiąc rozszerzenie prowadzonych badań na terytorium Europy Środkowej i Wschodniej.

III. EWST, w porozumieniu z uczelniami oraz organizacjami partnerskimi (przede wszystkim kościołami ewangelikalnymi), zamierza organizować i koordynować badania nad tradycją i współczesnością ewangelikalnych mniejszości narodowych z terytorium Europy Środkowej i Wschodniej. W tym celu uczelnia wspierać będzie mobilność kadry akademickiej i studentów, a także, w miarę możliwości, wdrażać w działania przedstawicieli wspólnot ewangelikalnych – głównie liderów i pastorów, którzy są zarazem grupą docelową, której służy EWST. Mobilność tego rodzaju może stanowić podstawę do tworzenia nowych programów oraz materiałów dydaktycznych służących propagowaniu idei tolerancji religijnej i poszanowania odmienności religijnej oraz światopoglądowej w Europie. Liczymy, że tego typu działania przyczynią się do polepszenia jakości wyższej edukacji poprzez prowadzenie badań nad problemami aktualnymi i ważnymi dla lokalnych społeczności.

Więcej wydarzeń

Przeczytaj

…jeszcze tylko chwila…

Popatrzmy na Chrystusa, jego śmierć i zmartwychwstanie. Oto dar, praktyczny wyraz niczym nie zasłużonego miłosierdzia Boga. Oto skarb, dla którego warto stracić wszystko, by go posiąść. Oto nadzieja która nigdy nie przeminie, dziedzictwo, które nigdy nie zwiędnie, zbawienie, które już czeka gotowe, … jeszcze tylko chwilę trzeba wytrwać, by go doświadczyć…

Nieśmiertelny Zeus w Nowym Testamencie?

Znacie werset z Listu Pawła do Tytusa 1,12, który cytuje słowa Epimenidesa? W Biblii Ekumenicznej ten werset brzmi tak: „Powiedział ktoś z nich, ich własny prorok: Kreteńczycy zawsze kłamcy.” Epimenides, który sam był  Kreteńczykiem, mówi o Kreteńczykach, że są kłamcami. Czy Epimenides mówi prawdę o kłamiących Kreteńczykach czy może kłamie?

Czy filozofia może nam pomóc w zbliżeniu do Boga?

Czy filozofia może nam jakoś pomóc w zbliżeniu się do Tego, Co Ostateczne, Nieskończone i Nieuwarunkowane, a co w ramach naszej tradycji religijnej nazywamy „Bogiemˮ? Tak, ale nie w taki prosty i bezpośredni sposób, jak to się niektórym wydaje…

czytaj więcej