Profil absolwenta EWST

1. Absolwent teologii EWST zrealizował program studiów na kierunku teologia o profilu praktycznym. Nabył wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne z zakresu biblistyki, teologii systematycznej, praktycznej oraz zdobył doświadczenie zawodowe. W procesie edukacji studentów kładzie się szczególny nacisk na: a) formację intelektualną, b) rozwój osobisty oraz c) zaangażowanie praktyczne realizowane w ramach praktyk odbywanych poza uczelnią.

  1. Program studiów EWST ma na celu intelektualną formację studentów. Na pierwsze dwa lata studiów składają się w dużej mierze przedmioty o charakterze propedeutycznym, przygotowujące do studiów na kolejnych latach, w trakcie których pogłębiana jest wiedza w zakresie biblistyki, teologii systematycznej oraz teologii praktycznej oraz pogłębiane jest doświadczenie zawodowe. Przedmioty fakultatywne umożliwiają studentom poszerzenie ich zainteresowań, szczególnie w zakresie praktycznego przygotowania do zawodu.
  2. EWST troszczy się o rozwój osobisty studenta, rozumiany także jako dojrzałość konfesyjna, ekumeniczna i społeczna. W czasie studiów studenci biorą udział we wspólnych nabożeństwach, międzywyznaniowych spotkaniach oraz konsultacjach z wykładowcami i doradcami personalnymi.
  3. W ramach odbywanych praktyk poza uczelnią studenci realizują określone zadania, których nadrzędnym celem jest zastosowanie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych zdobytych w czasie studiów oraz przygotowanie do pracy na rzecz kościołów, wspólnot, organizacji religijnych i społecznych. EWST promuje ekumeniczne i społeczne zaangażowanie studentów. Studenci i absolwenci EWST współtworzą i wspierają różne akcje charytatywne, przedsięwzięcia ekumeniczne, działania instytucji kościelnych oraz organizacji pozarządowych zarówno na terenie kraju, jak i za granicą.

2. Profil absolwenta EWST określa misja uczelni, z której wynikają nadrzędne cele procesu edukacji studentów. Modelowy absolwent EWST:

  1. wykazuje dojrzałość konfesyjną;
  2. wspiera rozwój ekumenizmu w Polsce;
  3. rozumie różne tradycje światopoglądowe współczesnego świata i nawiązuje z nimi konstruktywny dialog;
  4. włącza się w różnorodną działalność społeczną;
  5. posiada wiedzę oraz doświadczenie praktyczne umożliwiające pracę w instytucjach kościelnych i społecznych;
  6. może podjąć studia magisterskie.

Wykaz prac licencjackich Ewangelikalnej Wyższej Szkoły Teologicznej

Więcej wydarzeń

Przeczytaj

Czym są i w jaki sposób istnieją wartości? Rekolekcje Ingardenowskie

W rozdziale 11. Księgi Rodzaju czytamy: „I rzekł Pan: […] zstąpmy tam i pomieszajmy ich język, aby nikt nie rozumiał języka drugiego!ˮ.

Ewangelikalizm wobec homoseksualizmu

Niniejszy artykuł ma na celu przybliżenie Czytelnikom stanowiska ewangelikalnych chrześcijan, zwłaszcza polskich, wobec zjawiska homoseksualizmu.

Aborcja i eutanazja w refleksji ewangelikalnej

Kiedy zaczyna się życie ludzkie? Czy może nadejść moment, gdy już nie warto żyć? Czy życie jest wartością samą w sobie, czy raczej środkiem do innych celów? Kto ma prawo o tym zadecydować?

czytaj więcej