Rekrutacja

Jak zdobyć darmowy indeks?

Rektor Ewangelikalnej Wyższej Szkoły Teologicznej wprowadził zarządzeniem 1/04/2019 konkurs pod nazwą „Darmowy Indeks”, kierowany do pastorów i liderów chrześcijańskich oraz osób zaangażowanych w służbę (w kościele lub organizacji chrześcijańskiej).

Nagrodą dla zwycięzcy jest uzyskanie prawa do bezpłatnego studiowania na pierwszym roku. Komisja przyzna także trzy zniżki w wysokości 50% czesnego.

REGULAMIN konkursu „Darmowy Indeks”

§1

 1. Konkurs jest skierowany do zaangażowanych w służbę pastorów i liderów/liderek wszystkich kościołów oraz wspólnot chrześcijańskich.
 2. Laureaci konkursu mają możliwość uzyskania prawa do bezpłatnego studiowania na pierwszym roku licencjackich studiów niestacjonarnych na kierunku teologia w roku akademickim 2019/2020 w Ewangelikalnej Wyższej Szkole Teologicznej (dalej zwanej: EWST lub uczelnią) lub uzyskania 50 % zniżki na opłatę czesnego za pierwszy rok studiów.

§2

 1. Uczestnicy konkursu powinni do dnia 25 września 2019 r. przysłać na adres e-mail uczelni: ‘rekrutacja@ewst.pl’ dwustronicowy opis swojej służby wraz z danymi personalnymi (w tym numerem telefonu i adresem e-mail).
 2. Do opisu służby należy dołączyć dane kontaktowe dwóch osób mogących wystawić referencje uczestnikowi konkursu wraz z podaniem ich funkcji.

§3

 1. Zgłoszenia kandydatów rozpatrzy komisja konkursowa w składzie: prof. EWST dr hab. Wojciech Szczerba (rektor EWST, przewodniczący komisji), dr hab. Piotr Lorek (dziekan EWST, członek komisji) i Marek Kucharski (kanclerz EWST, członek komisji).
 2. Uczestnik, którego działalność na rzecz kościoła lub wspólnoty zostanie oceniona najwyżej, uzyska prawo studiowania na pierwszym roku studiów w EWST bez opłaty czesnego.
 3. Autorzy trzech kolejnych najwyżej ocenionych zgłoszeń zostaną nagrodzeni przez Komisję przyznaniem zniżki w wysokości 50% czesnego.
 4. Komisja może przyznać zniżki w wysokości 50% czesnego innym uczestnikom konkursu, których działalność i zaangażowanie zostanie wysoko ocenione.
 5. Rozstrzygnięcia komisji są ostateczne.
 6. Komisja ogłosi wyniki konkursu i laureata/laureatów na stronie internetowej uczelni w terminie do dnia 5 października 2019 roku. O wynikach zostaną powiadomieni także wszyscy uczestnicy.
 7. Uczestnicy konkursu muszą wziąć udział w normalnej rekrutacji, w tym w rozmowie kwalifikacyjnej .

§4

Laureaci konkursu zostaną poproszeni o przyjazd do siedziby uczelni we Wrocławiu w celu odebrania potwierdzenia wygranej i uregulowania niezbędnych formalności.

§5

 1. Upust przyznany w ramach niniejszego konkursu nie sumuje się z upustami przyznawanymi w ramach innych akcji promocyjnych prowadzonych przez EWST.
 2. W przypadku korzystania przez uprawnionego ze zniżek z tytułu jednorazowej opłaty czesnego za rok lub za semestr na podstawie umowy o odpłatność, zniżka liczona jest od kwoty czesnego pomniejszonej o upust przyznany na podstawie niniejszego konkursu.
 3. Przyznany upust może zostać cofnięty przez Uczelnię w przypadku rażącego naruszenia obowiązków studenta lub umowy o odpłatności, w szczególności w przypadku nieterminowych płatności lub zalegania w zapłacie czesnego.

§6

Uzyskana kwota upustu na opłaty z tytułu czesnego stanowi przychód studenta, który go uzyskał i podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych.

§7

Konkurs obowiązuje w roku akademickim 2019/2020.

Dokumenty: