Joel Burnell

dr Joel Burnell

Prowadzone przedmioty:

 • Dogmatyka I
 • Dogmatyka II
 • Etyka teologiczna
 • Duszpasterstwo

Pochodzi z Oregon w USA. Ukończył Oregon State University w Corvallis w 1977 r. uzyskując stopień inżyniera chemii (B.S.). Po studiach przez 18 lat działał w Campus Crusade for Christ, w tym 10 lat prowadził służbę wśród studentów w Krakowie, a potem w Warszawie. W 1992 r. ukończył z wyróżnieniem Western Conservative Baptist Seminary, uzyskując tytuł magistra w dziedzinie misjologii (M.Div.), a rok później stopień magistra teologii (Th.M.). W 1993 r. został ordynowany na urząd pastora w First Conservative Baptist Church w Roseburgu w stanie Oregon, i w tym samym roku podjął pracę w BST (obecnie EWST). W 2007 r. obronił pracę doktorską na Open University w Anglii (Ph.D.). Członek zarządu Stowarszyszenia im. Dietricha Bonhoeffera – sekcja Polska. Dyrektor Centrum Jonathana Edwards – Polska przy EWST.
Żona Renata, troje dzieci.

E-mail: j.burnell@ewst.edu.pl

Marek Clegg

mgr Malcolm (Marek) Clegg

Prowadzone przedmioty:

 • Elementy życia duchowego

Pochodzi z Wielkiej Brytanii. Absolwent Uniwersytetów w Sheffield i w Reading. Od roku 1981 czynnie zaangażowany w działania misyjne na terenie Europy Środkowej i Wschodniej oraz Azji; Działa w Radzie polskiej organizacji „Misja na Wschód”, w Zarządzie Stowarzyszenia Edukacyjnego Chrześcijan ARKA, jako Prezes Stowarzyszenia Arki Partner, oraz jako koordynator Central Eurasian Partners. 
Żona Anna, troje dzieci i troje wnuków

E-mail: m.clegg@ewst.edu.pl

Piotr Lorek

Prof. EWST, dr hab. Piotr Lorek

Dziekan
Prowadzone przedmioty:

 • Wstęp do Nowego Testamentu II
 • Teologia Nowego Testamentu

Absolwent Biblijnego Seminarium Teologicznego (1999) oraz University of Glamorgan (2000). W 2004 roku na University of Wales obronił pracę doktorską z zakresu biblistyki. W 2015 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk teologicznych w zakresie teologii biblijnej (Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie). Od 2007 roku dziekan EWST.
Żona Alina, dwoje dzieci.

Zobacz wykłady

E-mail: p.lorek@ewst.edu.pl

L. Nysler

dr Łukasz Nysler

Prowadzone przedmioty:

 • Sztuka pisania
 • Sztuka przemawiania
 • Praktyka

Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego. W roku akademickim 1998-99 stypendysta Fulbrighta w Southern Illinois University w USA. W 2001 r. uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie filozofii na podstawie rozprawy pt. Demokracja jako ideał moralny w filozofii Johna Deweya (1859-1952). Od 2001 r. pracuje jako nauczyciel etyki w Liceum Ogólnokształcącym nr IX im. Juliusza Słowackiego we Wrocławiu. W latach 2005-2016 adiunkt w Zakładzie Filozofii Społecznej i Politycznej Instytutu Filozofii UWr. Uczestnik (współprowadzący) licznych przedsięwzięć i projektów mających na celu upowszechnienie filozofii i edukacji filozoficznej (m.in. „Anima(cje) Filozofii”, „Jestem z Wrocławia, więc  myślę”,  „Porządne myślenie”, „Wrocławska Wszechnica Filozoficznaˮ).

E-mail: l.nysler@ewst.pl

EPawlowski

dr Edward Pawłowski

Prowadzone przedmioty:

 • Historia Kościoła
 • Wstęp do teologii ewangelikalnej
 • Zarządzanie wspólnotą kościelną

Pochodzi ze Szczecina, jest absolwentem ChAT. Na tej czelni obronił w 2014 roku pracę doktorską pt. „Zbrodnia i przebaczenie. Aspekt religijny w pracach Komisji Prawdy i Pojednania w RPA”. W latach 1985-1986 studiował na Wydziale Teologii Uniwersytetu w Birmingham w Wielkiej Brytanii. Jest pastorem Wspólnoty „Antiochia” Kościoła Zielonoświątkowego we Wrocławiu.  W czasie wolnym oddaje się studiom historii najnowszej. Żona Dorota, troje dzieci.

E-mail: e.pawlowski@ewst.edu.pl

dr Sebastian Smolarz

Prowadzone przedmioty:

 • Wstęp do Starego Testamentu I
 • Wstęp do Starego Testamentu II
 • Język hebrajski

Absolwent Biblijnego Seminarium Teologicznego (1997), University of Glamorgan (1998) i University of Wales, Lampeter (Ph.D., 2004). Obronił rozprawę doktorską z zakresu teologii biblijnej na University of Wales w Wielkiej Brytanii. Od maja 2004 r. służy jako pastor Ewangelicznego Kościoła Reformowanego we Wrocławiu.
Żona Magdalena, troje dzieci.

E-mail: s.smolarz@ewst.edu.pl

EWST__DSC3771apor

Prof. EWST, dr hab. Wojciech Szczerba

Rektor
Prowadzone przedmioty:

 • Filozofia religii

Absolwent BST (1994 r.) i Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie (1996 r.). W roku 2000 obronił doktorat z filozofii wczesnochrześcijańskiej na Wydziale Filozofii Uniwersytetu Wrocławskiego. W 2009 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie filozofii starożytnej.
Żona Magdalena, dwoje dzieci.

E-mail: w.szczerba@ewst.edu.pl

EWST__DSC3829apor

dr Sławomir Torbus

Prowadzone przedmioty:

 • Język grecki
 • Wstęp do egzegezy Pisma Świętego
 • Praktyka

Były student BST oraz absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego. Obecnie adiunkt w Zakładzie Filologii Greckiej Instytutu Studiów Klasycznych, Śródziemnomorskich i Orientalnych UWr. Specjalista w zakresie historii i teorii retoryki (szczególnym przedmiotem zainteresowania jest analiza retoryczna Nowego Testamentu).
Żona Aneta, dwoje dzieci.

E-mail: s.torbus@ewst.edu.pl

Philip Towner

dr Philip Towner

Wykładowca gościnny
Prowadzone przedmioty:

 • Proseminarium: Ewangelie gnostyckie
troj-goł

mgr Marta Trojanowska-Gołka

Prowadzone przedmioty:

 • Język angielski

Marta Trojanowska-Gołka absolwentka filologii angielskiej UW. Prowadzi Centrum Językowe 5o’clock. Metodyk, współpracuje z ITN w Bournemouth, które kształci przyszłych nauczycieli języka angielskiego pełniących posługę misyjną na całym świecie. Współpracuje z EWST od 2009 roku.

E-mail: troigolka@poczta.onet.pl

EWST__DSC3728apor

dr hab. Kalina Wojciechowska

Prowadzone przedmioty:

 • Wstęp do Nowego Testamentu I
 • Seminarium dyplomowe

Biblistka, absolwentka Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej (1997); studiowała również w Instytucie Filologii Klasycznej UW oraz na Ewangelickim Fakultecie Teologicznym (Evangelisch – Theologische Fakultät) Uniwersytetu Fryderyka Wilhelma w Bonn. W 1999 obroniła w ChAT pracę doktorską z zakresu biblistyki; w 2008 r. uzyskała stopień doktora habilitowanego nauk teologicznych w zakresie teologii biblijnej. Od 1999 r. adiunkt, a od 2008 profesor nadzwyczajny w Katedrze Wiedzy Nowotestamentowej i Języka Greckiego ChAT. W EWST od 2008 r. Specjalizuje się głównie w analizie ksiąg narracyjnych Nowego Testamentu.
Mąż – Jerzy Żak, lutnista, jedno dziecko.

E-mail: k.wojciechowska@CHAT.edu.pl

dr Michał Zawiślak

dr Michał Zawiślak

Prowadzone przedmioty:

 • Prawo wyznaniowe
Prawnik (egzamin radcowski 2015), absolwent KUL (2007), w 2011 r. uzyskał stopień naukowy doktora nauk prawnych na podstawie rozprawy pt. Fundusz Kościelny w latach 1950-1989. Studium historyczno-prawne. Wspólnie z ks. prof. P. Staniszem jest polskim korespondentem projektu Eurel (Religions in Europe www.eurel.info). Był członkiem komitetu organizacyjnego m.in. międzynarodowej konferencji pt. „Religion and Territory”, Uniwersytet w Manchesterze (Wielka Brytania, 25-26 października 2012 r); międzynarodowej konferencji „Religion in floating territories” (Lublin, 2014); międzynarodowej konferencji „Obecność krzyża w przestrzeni publicznej państw europejskich” (Lublin, 2014). Od 2011 r. jest członkiem Kolegium Redakcyjnego „Przeglądu Prawa Wyznaniowego”, a takze członkiem Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego. W EWST od 2009 r.
Żona, dwójka dzieci.
 
 

mgr inż. A. Somiak

Prowadzone przedmioty:

 • Technologia informacyjna
 

mgr Małgorzata Wrona

Prowadzone przedmioty:

 • Język angielski

 

Przeczytaj

Pochwała uczniostwa

Rozpoczyna się kolejny rok akademicki. Dla mnie to drugi rok teologii na wrocławskiej EWST. Studia licencjackie po skończonych dawno temu dwóch magisterkach, studiach podyplomowych i wielu kursach dokształcających. Nie „robię” ich bynajmniej dla wpisu do CV. Cóż, chyba uprawiam promowaną dzisiaj mobilność edukacyjną przez całe życie także w okresie przedemerytalnym czyli 50 plus. A może […]

EWST – szkoła dialogu

EWST to międzywyznaniowa szkoła wyższa, ale także ośrodek dialogu religijnego i międzykulturowego. Jak taki dialog wygląda w praktyce, na przykład podczas zajęć, na które zapisują się ludzie z różniących się mocno między sobą denominacji. Czy aby zostać studentem EWST trzeba być protestantem? Co wyróżnia EWST na tle innych uczelni wyznaniowych? – na te pytania odpowiada […]

Absolwenci EWST – kompetentni, wszechstronni, kreatywni

Co robią po studiach absolwenci EWST? Czy nauka pomogła im w rozwoju zawodowym, społecznym i osobistym? – na pytania o losy absolwentów odpowiada rektor EWST, prof. Wojciech Szczerba.

czytaj więcej >>