Joel Burnell

dr Joel Burnell

Prowadzone przedmioty:

 • Dogmatyka I
 • Dogmatyka II
 • Etyka teologiczna
 • Duszpasterstwo

Pochodzi z Oregon w USA. Ukończył Oregon State University w Corvallis w 1977 r. uzyskując stopień inżyniera chemii (B.S.). Po studiach przez 18 lat działał w Campus Crusade for Christ, w tym 10 lat prowadził służbę wśród studentów w Krakowie, a potem w Warszawie. W 1992 r. ukończył z wyróżnieniem Western Conservative Baptist Seminary, uzyskując tytuł magistra w dziedzinie misjologii (M.Div.), a rok później stopień magistra teologii (Th.M.). W 1993 r. został ordynowany na urząd pastora w First Conservative Baptist Church w Roseburgu w stanie Oregon, i w tym samym roku podjął pracę w BST (obecnie EWST). W 2007 r. obronił pracę doktorską na Open University w Anglii (Ph.D.). Członek zarządu Stowarszyszenia im. Dietricha Bonhoeffera – sekcja Polska. Dyrektor Centrum Jonathana Edwards – Polska przy EWST.
Żona Renata, troje dzieci.

E-mail: j.burnell@ewst.edu.pl

Marek Clegg

mgr Malcolm (Marek) Clegg

Prowadzone przedmioty:

 • Elementy życia duchowego

Pochodzi z Wielkiej Brytanii. Absolwent Uniwersytetów w Sheffield i w Reading. Od roku 1981 czynnie zaangażowany w działania misyjne na terenie Europy Środkowej i Wschodniej oraz Azji; Działa w Radzie polskiej organizacji „Misja na Wschód”, w Zarządzie Stowarzyszenia Edukacyjnego Chrześcijan ARKA, jako Prezes Stowarzyszenia Arki Partner, oraz jako koordynator Central Eurasian Partners. 
Żona Anna, troje dzieci i troje wnuków

E-mail: m@cleggs.pl

Marek Kucharski

Kanclerz
Prowadzone przedmioty:

 • Zarządzanie wspólnotą kościelną

Absolwent Biblijnego Seminarium Teologicznego we Wrocławiu (1994). W latach 1994-2003 służył jako pastor Kościoła Ewangelicznego „ICHTUS” we Wrześni. W 2003 r. ukończył studium podyplomowe dla pastorów i liderów organizacji chrześcijańskich przy Fellowship Bible Church w Little Rock, USA. W roku 2012 uzyskał dyplom licencjata w zakresie finansów i zarządzania w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu. W roku 2014 ukończył studia MBA na Uniwersytecie Franklina w Columbus, w Stanach Zjednoczonych. Żona Agnieszka, syn Piotr i Tymoteusz.

E-mail: m.kucharski@ewst.edu.pl

 

Piotr Lorek

Prof. EWST, dr hab. Piotr Lorek

Dziekan
Prowadzone przedmioty:

 • Wstęp do Nowego Testamentu II
 • Teologia Nowego Testamentu

Absolwent Biblijnego Seminarium Teologicznego (1999) oraz University of Glamorgan (2000). W 2004 roku na University of Wales obronił pracę doktorską z zakresu biblistyki. W 2015 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk teologicznych w zakresie teologii biblijnej (Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie). Od 2007 roku dziekan EWST.
Żona Alina, dwoje dzieci.

Zobacz wykłady

E-mail: p.lorek@ewst.edu.pl

L. Nysler

dr Łukasz Nysler

Prowadzone przedmioty:

 • Sztuka pisania
 • Sztuka przemawiania
 • Praktyka

Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego. W roku akademickim 1998-99 stypendysta Fulbrighta w Southern Illinois University w USA. W 2001 r. uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie filozofii na podstawie rozprawy pt. Demokracja jako ideał moralny w filozofii Johna Deweya (1859-1952). Od 2001 r. pracuje jako nauczyciel etyki w Liceum Ogólnokształcącym nr IX im. Juliusza Słowackiego we Wrocławiu. W latach 2005-2016 adiunkt w Zakładzie Filozofii Społecznej i Politycznej Instytutu Filozofii UWr. Uczestnik (współprowadzący) licznych przedsięwzięć i projektów mających na celu upowszechnienie filozofii i edukacji filozoficznej (m.in. „Anima(cje) Filozofii”, „Jestem z Wrocławia, więc  myślę”,  „Porządne myślenie”, „Wrocławska Wszechnica Filozoficznaˮ).

E-mail: l.nysler@ewst.pl

EPawlowski

dr Edward Pawłowski

Prowadzone przedmioty:

 • Historia Kościoła
 • Wstęp do teologii ewangelikalnej

Pochodzi ze Szczecina, jest absolwentem ChAT. Na tej czelni obronił w 2014 roku pracę doktorską pt. “Zbrodnia i przebaczenie. Aspekt religijny w pracach Komisji Prawdy i Pojednania w RPA”. W latach 1985-1986 studiował na Wydziale Teologii Uniwersytetu w Birmingham w Wielkiej Brytanii. Jest pastorem Wspólnoty “Antiochia” Kościoła Zielonoświątkowego we Wrocławiu.  W czasie wolnym oddaje się studiom historii najnowszej. Żona Dorota, troje dzieci.

E-mail: e.pawlowski@ewst.edu.pl

dr Sebastian Smolarz

Prowadzone przedmioty:

 • Wstęp do Starego Testamentu I
 • Wstęp do Starego Testamentu II
 • Język hebrajski

Absolwent Biblijnego Seminarium Teologicznego (1997), University of Glamorgan (1998) i University of Wales, Lampeter (Ph.D., 2004). Obronił rozprawę doktorską z zakresu teologii biblijnej na University of Wales w Wielkiej Brytanii. Od maja 2004 r. służy jako pastor Ewangelicznego Kościoła Reformowanego we Wrocławiu.
Żona Magdalena, troje dzieci.

E-mail: s.smolarz@ewst.edu.pl

EWST__DSC3771apor

Prof. EWST, dr hab. Wojciech Szczerba

Rektor
Prowadzone przedmioty:

 • Filozofia religii

Absolwent BST (1994 r.) i Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie (1996 r.). W roku 2000 obronił doktorat z filozofii wczesnochrześcijańskiej na Wydziale Filozofii Uniwersytetu Wrocławskiego. W 2009 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie filozofii starożytnej.
Żona Magdalena, dwoje dzieci.

E-mail: w.szczerba@ewst.edu.pl

EWST__DSC3829apor

dr Sławomir Torbus

Prowadzone przedmioty:

 • Język grecki
 • Wstęp do egzegezy Pisma Świętego
 • Praktyka

Były student BST oraz absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego. Obecnie adiunkt w Zakładzie Filologii Greckiej Instytutu Studiów Klasycznych, Śródziemnomorskich i Orientalnych UWr. Specjalista w zakresie historii i teorii retoryki (szczególnym przedmiotem zainteresowania jest analiza retoryczna Nowego Testamentu).
Żona Aneta, dwoje dzieci.

E-mail: s.torbus@ewst.edu.pl

troj-goł

mgr Marta Trojanowska-Gołka

Prowadzone przedmioty:

 • Język angielski

Marta Trojanowska-Gołka absolwentka filologii angielskiej UW. Prowadzi Centrum Językowe 5o’clock. Metodyk, współpracuje z ITN w Bournemouth, które kształci przyszłych nauczycieli języka angielskiego pełniących posługę misyjną na całym świecie. Współpracuje z EWST od 2009 roku.

E-mail: troigolka@poczta.onet.pl

EWST__DSC3728apor

prof. dr hab. Kalina Wojciechowska

Prowadzone przedmioty:

 • Wstęp do Nowego Testamentu I
 • Seminarium dyplomowe

Biblistka, absolwentka Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej (1997); studiowała również w Instytucie Filologii Klasycznej UW oraz na Ewangelickim Fakultecie Teologicznym (Evangelisch – Theologische Fakultät) Uniwersytetu Fryderyka Wilhelma w Bonn. W 1999 obroniła w ChAT pracę doktorską z zakresu biblistyki; w 2008 r. uzyskała stopień doktora habilitowanego nauk teologicznych w zakresie teologii biblijnej. Od 1999 r. adiunkt, a od 2008 profesor nadzwyczajny w Katedrze Wiedzy Nowotestamentowej i Języka Greckiego ChAT. W EWST od 2008 r. Specjalizuje się głównie w analizie ksiąg narracyjnych Nowego Testamentu.
Mąż – Jerzy Żak, lutnista, jedno dziecko.

E-mail: kalinawojciechowska@icloud.com

 

dr Michał Zawiślak

dr Michał Zawiślak

Prowadzone przedmioty:

 • Prawo wyznaniowe
Prawnik (egzamin radcowski 2015), absolwent KUL (2007), w 2011 r. uzyskał stopień naukowy doktora nauk prawnych na podstawie rozprawy pt. Fundusz Kościelny w latach 1950-1989. Studium historyczno-prawne. Wspólnie z ks. prof. P. Staniszem jest polskim korespondentem projektu Eurel (Religions in Europe www.eurel.info). Był członkiem komitetu organizacyjnego m.in. międzynarodowej konferencji pt. “Religion and Territory”, Uniwersytet w Manchesterze (Wielka Brytania, 25-26 października 2012 r); międzynarodowej konferencji “Religion in floating territories” (Lublin, 2014); międzynarodowej konferencji “Obecność krzyża w przestrzeni publicznej państw europejskich” (Lublin, 2014). Od 2011 r. jest członkiem Kolegium Redakcyjnego “Przeglądu Prawa Wyznaniowego”, a takze członkiem Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego. W EWST od 2009 r.
Żona, dwójka dzieci.
 
 

mgr inż. A. Somiak

Prowadzone przedmioty:

 • Technologia informacyjna
 

mgr Małgorzata Wrona

Prowadzone przedmioty:

 • Język angielski

 

Więcej wydarzeń

Przeczytaj

…jeszcze tylko chwila…

Popatrzmy na Chrystusa, jego śmierć i zmartwychwstanie. Oto dar, praktyczny wyraz niczym nie zasłużonego miłosierdzia Boga. Oto skarb, dla którego warto stracić wszystko, by go posiąść. Oto nadzieja która nigdy nie przeminie, dziedzictwo, które nigdy nie zwiędnie, zbawienie, które już czeka gotowe, … jeszcze tylko chwilę trzeba wytrwać, by go doświadczyć…

Nieśmiertelny Zeus w Nowym Testamencie?

Znacie werset z Listu Pawła do Tytusa 1,12, który cytuje słowa Epimenidesa? W Biblii Ekumenicznej ten werset brzmi tak: „Powiedział ktoś z nich, ich własny prorok: Kreteńczycy zawsze kłamcy.” Epimenides, który sam był  Kreteńczykiem, mówi o Kreteńczykach, że są kłamcami. Czy Epimenides mówi prawdę o kłamiących Kreteńczykach czy może kłamie?

Czy filozofia może nam pomóc w zbliżeniu do Boga?

Czy filozofia może nam jakoś pomóc w zbliżeniu się do Tego, Co Ostateczne, Nieskończone i Nieuwarunkowane, a co w ramach naszej tradycji religijnej nazywamy „Bogiemˮ? Tak, ale nie w taki prosty i bezpośredni sposób, jak to się niektórym wydaje…

czytaj więcej