Biuletyn Informacji Publicznej

Dokumenty do pobrania

Statut

Statut Ewangelikalnej Wyższej Szkoły Teologicznej

Uchwała Rady UE w sprawie zmiany statutu  Ewangelikalnej Wyższej Szkoły Teologicznej

Strategia rozwoju

Strategia rozwoju EWST

Uchwała Senatu ws. przyjęcia strategii rozwoju rozwoju EWST

Prawa autorskie

Regulamin zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji EWST

Uchwała Senatu ws. przyjęcia regulaminu zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji EWST

Korzystanie z infrastruktury badawczej

Regulamin korzystania z infrastruktury badawczej EWST

Uchwała Senatu ws. przyjęcia regulaminu korzystania z infrastruktury badawczej EWST

Regulamin studiów

Regulamin studiów EWST

Uchwała Senatu nr ws. zmiany regulaminu studiów EWST

Świadczenia dla studentów

Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Ewangelikalnej Wyższej Szkoły Teologicznej

Zarządzenie Rektora ws. przyjęcia regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Ewangelikalnej Wyższej Szkoły Teologicznej

Regulamin wypłacania świadczeń dla studentów z funduszu stypendialnego Ewangelikalnej Wyższej Szkoły Teologicznej

Zarządzenie Rektora ws. przyjęcia regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Ewangelikalnej Wyższej Szkoły Teologicznej

Zasady i tryb przyjmowania na studia

Arkusz rejestracyjny 2020/2021

Uchwała Senatu Ewangelikalnej Wyższej Szkoły Teologicznej w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia w Ewangelikalnej Wyższej Szkole Teologicznej w roku akademickim 2020/2021

Zarządzenie Rektora Ewangelikalnej Wyższej Szkoły Teologicznej w sprawie zmiany zasad rekrutacji na rok akademicki 2020/2021

Zarządzenie Rektora w sprawie wyznaczenia terminów rozmów rekrutacyjnych

Zarządzenie Rektora w sprawie zmiany zarządzenia o powołaniu komisji rekrutacyjnych

Uchwała Senatu Ewangelikalnej Wyższej Szkoły Teologicznej w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia w Ewangelikalnej Wyższej Szkole Teologicznej w roku akademickim 2021/2022

Arkusz rejestracyjny 2021/2022

Program studiów

Program kształcenia (obowiązuje studentów rozpoczynających studia po 1.10.2019 r.)

Uchwała Senatu Ewangelikalnej Wyższej Szkoły Teologicznej w sprawie przyjęcia programu kształcenia dla kierunku studiów teologia studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym (obowiązuje studentów rozpoczynających studia po 1.10.2019  r.)

Program kształcenia (obowiązuje studentów rozpoczynających studia po 1.10.2018 r.)

Uchwała Senatu Ewangelikalnej Wyższej Szkoły Teologicznej w sprawie przyjęcia programu kształcenia dla kierunku studiów teologia studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym (obowiązuje studentów rozpoczynających studia po 1.10.2018 r.)

Odpłatność za usługi edukacyjne

Zarządzenie w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne

Inne dokumenty

Zarządzenie Rektora EWST w sprawie organizacji pracy na uczelni w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 w związku z ryzykiem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-Cov-2

Zarządzenie Rektora EWST  w sprawie ustalenia sposobu weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się oraz sposobu przeprowadzania egzaminu dyplomowego w roku 2019-2020