18/03/2018

Christus Victor

„Nie żyję już ja, ale żyje we mnie Chrystus…” – Gal. 2:20

Biblia zawiera szeroki, bogaty wachlarz słów, obrazów i metafor, aby przedstawić i wyjaśnić nam dzieło Chrystusa. Na podstawie tych określeń teologowie wykuli różne modele odkupienia. Tymczasem, teologia zachodnia często skupia się głównie nad jednym tylko modelem, który podkreśla zastępczą śmierć Chrystusa na krzyżu. Owszem, to jest istotne, nieodzowne przesłanie biblijnej relacji o Chrystusie. Problem powstaje, gdy zredukujemy nasze zrozumienie tego, co Chrystus uczynił dla nas do jednego tylko pojęcia czy aspektu jego życia i służby.

Skupiając się wyłącznie nad znaczeniem śmierci Chrystusa, łatwo omijamy znaczenie wcielenia Jezusa i łatwo zapominamy o sensie Jego życia. Jedną z ofiar takiego zabiegu hermeneutycznego jest nauka o odkupieniu, która co prawdę wyjaśnia nam jak Bóg w Chrystusie uporał się z naszym grzechem w sensie indywidualnym, ale nie mówi nic na temat grzechu społecznego.

Pełniejszy, bardziej biblijny obraz służby Chrystusa wyraża, że zwycięstwo nad szatanem, grzechem i śmiercią było zarówno celem i szczytem dzieła odkupienia. Dla wyjaśnienia, Jego zwycięstwo jest rezultatem zarówno życia i nauczania Jezusa jak i zastępczej śmierci Jezusa na krzyżu. Na zajęciach z dogmatyki, rozważamy ten model biblijnie i rozwijamy praktycznie. Tutaj chciałbym zasygnalizować tylko kilka wniosków o tym, jak takie podejście odnosi się do jednej tylko kwestii, a mianowicie „Chrześcijanie a sprawiedliwość społeczna”

  1. Zwycięstwo Chrystusa dokonało się tu na ziemi, w czasie i historii, w ciele i w duchu, więc nie jest Mu obce naszego obecnego zmagania się z grzechem, ze złem, z szatanem.
  2. W dziele odkupienia, nie tylko śmierć Chrystusa się liczy, ale także jego życie. Wcielenie Chrystusa jest podstawą nie tylko jego boskości (więc mógł nas odkupić) ale także jego człowieczeństwa. On także zwyciężył grzech przez swoje doskonałe życie i pełne posłuszeństwo Bogu. Stał się dla nas przykładem sprawiedliwości, przykładem jak żyć z Bogiem i z ludźmi.
  3. Zwycięstwo Jezusa daje nam zarówno przykład jak i podstawę do walki ze złem w życiu osobistym i społecznym, zarówno indywidualnie jak i razem jako Kościół. Podstawowe wyznanie wcześniejszego Kościoła, że „Jezus jest Panem”, konfrontuje wszelkie roszczenia do wszechogarniającego wpływu czy absolutnej władzy, czy to ze strony ówczesnego Cesarza Rzymskiego, czy naszej współczesnej pop kultury.
  4. Kościół zbyt często w historii stał po stronie władzy i wspierał niesprawiedliwe struktury społeczne, mówiąc, że słabi i prześladowani mają być „posłuszni” i „nieść swój krzyż”. Chrystus przyszedł, aby uwolnić nas od grzechu, ale także od wszelkiej niesprawiedliwości. Niech ta eschatologiczna wizja, tak centralna w Jego nauczaniu i tak ewidentna w Jego praktycznej służbie, stanie się dla nas natchnieniem i drogą naśladowania Jezusa Chrystusa, naszego Pana i Wyzwoliciela.

Joel Burnell

Przeczytaj

Pochwała uczniostwa

Rozpoczyna się kolejny rok akademicki. Dla mnie to drugi rok teologii na wrocławskiej EWST. Studia licencjackie po skończonych dawno temu dwóch magisterkach, studiach podyplomowych i wielu kursach dokształcających. Nie „robię” ich bynajmniej dla wpisu do CV. Cóż, chyba uprawiam promowaną dzisiaj mobilność edukacyjną przez całe życie także w okresie przedemerytalnym czyli 50 plus. A może […]

EWST – szkoła dialogu

EWST to międzywyznaniowa szkoła wyższa, ale także ośrodek dialogu religijnego i międzykulturowego. Jak taki dialog wygląda w praktyce, na przykład podczas zajęć, na które zapisują się ludzie z różniących się mocno między sobą denominacji. Czy aby zostać studentem EWST trzeba być protestantem? Co wyróżnia EWST na tle innych uczelni wyznaniowych? – na te pytania odpowiada […]

Absolwenci EWST – kompetentni, wszechstronni, kreatywni

Co robią po studiach absolwenci EWST? Czy nauka pomogła im w rozwoju zawodowym, społecznym i osobistym? – na pytania o losy absolwentów odpowiada rektor EWST, prof. Wojciech Szczerba.

czytaj więcej >>