08/02/2015

Oblicza przywództwa – najnowszy tom Theologica Wratislaviensia

Celem 9. tomu Theologica Wratislaviensia jest zgłębienie tematu przywództwa z różnych perspektyw uwzględniających refleksję biblijną, historyczną, teologiczną oraz pragmatyczną. Stąd też tytuł tomu: Oblicza przywództwa.

Rola przywództwa, sposób jego sprawowania, różnorodne modele oraz metody działania są̨ przedmiotem poważnych dyskusji i wielu kontrowersji. Zrozumienie kluczowej roli przywództwa zarówno w rozwoju wspólnot eklezjalnych, jak i szeroko pojętym zaangażowaniu społeczno-kulturowym jest ogromną szansą, jak też potrzebą współczesnego Kościoła.

Intencją publikacji nie jest zaprezentowanie jednej odsłony przywództwa, ale raczej wskazanie bogactwa różnorodności podejść i interpretacji tego istotnego zjawiska.

Rozpoczniemy od artykułu autorstwa Sebastiana Smolarza Przywódcy ludu i problem elohim w Księdze Przymierza (Księga Wyjścia 20,22–23,33) w ujęciu narracyjnym, który ukazuje problematykę̨ interpretacji przywództwa w rozumieniu starotestamentowym, w odniesieniu do pojęcia elohim.

Andrzej Seweryn, w artykule pod tytułem Kluczowe aspekty duchowego przywództwa w perspektywie biblijnej podkreśla znaczenie powołania, które jest darem od Boga, a jego rozeznanie i wypełnianie stanowi ważny element przewodzenia innym.

Janusz Kucharczyk w swoim tekście zatytułowanym Koncepcje władzy w myśli chrześcijańskiej odnosi się̨ do starożytnych źródeł filozoficznych, próbując zinterpretować je w świetle różnych modeli przywództwa funkcjonujących współcześnie.

W artykule Teologia krzyża, jako podstawowy imperatyw chrześcijańskich modeli przywództwa i władzy Piotr Gąsiorowski wskazuje na moc przywództwa, opierając się̨ na fenomenie krzyża. Nie skupia się zatem na władzy, ale na poddaniu Bogu.

Artur Śmieja w artykule Modele przywództwa we wspólnotach typu charyzmatycznego, wychodząc od wyników badań globalnych trendów rozwoju chrześcijaństwa, omawia różne modele i mechanizmy funkcjonowania przywództwa w ruchu zielonoświątkowym i charyzmatycznym.

Leszek Jańczuk w tekście Ewolucja funkcji prezbitera okręgowego w Kościele Zielonoświątkowym na przykładzie Podlasia, na podstawie materiałów drukowanych, wywiadów i kronik kościelnych opisuje, w jaki sposób kształtowała się̨ rola prezbitera okręgowego na Podlasiu.

Ks. Adam Palion ze Stowarzyszenia Teologów Ekumenistów omawia znaczenie adhortacji Jana Pawła II Pastores gregis, w której papież̇ ukazuje teologiczne rozumienie powołania biskupa i roli, jaką pełni on w tradycji rzymskokatolickiej, oraz wynikające z tego zadania.

Radosław Łazarz w artykule Modele przywództwa w ruchu husyckim: uczony, wódz, kaznodzieja na podstawie historii trzech wybitnych postaci Kościoła husyckiego rozważa różne modele i cechy przywództwa występujące w obrębie tego ruchu.

Mateusz Wichary, w tekście Wizja społeczna Abrahama Kuypera jako inspiracja dla przywódców chrześcijańskich nakreśla podstawy kształtowania chrześcijańskiej koncepcji szerokiego wpływu społecznego na kanwie zżycia i twórczości jednego z czołowych reprezentantów reformowanej teologii politycznej.

Joel Burnell, prezentuje z kolei postać wybitnego teologa niemieckiego Dietricha Bonhoeffera i jego założeń dotyczących duchowości przywództwa, które jest zawsze nierozłącznie powiązane z jasnym poczuciem rzeczywistości, powołania, przynależności i moralności.

Ekonomista Kacper Mulawa w artykule O etycznych wyzwaniach menedżera rozważa znaczenie etyki w biznesie pod kątem różnorodnych dylematów moralnych związanych z zarządzaniem oraz wskazuje na etyczne modele kierowania i podejmowania decyzji.

Wojciech Kowalewski we współpracy z Dawidem Wawrzyniakiem skupili się̨ na przedstawieniu praktycznych implikacji metodologii coachingowej w odniesieniu do przywództwa duchowego. W tym ujęciu efektem dobrego, profesjonalnego coachingu duchowego są̨ skuteczni liderzy, którzy inwestują̨ w rozwój innych.

Zapraszamy lektury artykułów, ukazujących wieloaspektowość zjawiska przywództwa. Mamy nadzieję, że będą one stanowić inspirację do dalszych przemyśleń, praktycznych zastosowań i publikacji.

Theologica_-_okladka_2014_-__340x235_-_corel_15_ost

Przeczytaj

Pochwała uczniostwa

Rozpoczyna się kolejny rok akademicki. Dla mnie to drugi rok teologii na wrocławskiej EWST. Studia licencjackie po skończonych dawno temu dwóch magisterkach, studiach podyplomowych i wielu kursach dokształcających. Nie „robię” ich bynajmniej dla wpisu do CV. Cóż, chyba uprawiam promowaną dzisiaj mobilność edukacyjną przez całe życie także w okresie przedemerytalnym czyli 50 plus. A może […]

EWST – szkoła dialogu

EWST to międzywyznaniowa szkoła wyższa, ale także ośrodek dialogu religijnego i międzykulturowego. Jak taki dialog wygląda w praktyce, na przykład podczas zajęć, na które zapisują się ludzie z różniących się mocno między sobą denominacji. Czy aby zostać studentem EWST trzeba być protestantem? Co wyróżnia EWST na tle innych uczelni wyznaniowych? – na te pytania odpowiada […]

Absolwenci EWST – kompetentni, wszechstronni, kreatywni

Co robią po studiach absolwenci EWST? Czy nauka pomogła im w rozwoju zawodowym, społecznym i osobistym? – na pytania o losy absolwentów odpowiada rektor EWST, prof. Wojciech Szczerba.

czytaj więcej >>