Izabela Bućkowska

mgr Izabela Bućkowska

Prowadzone przedmioty:

 • Język hebrajski

Izabela Bućkowska jest absolwentką BST (1996) oraz ChAT (2001). Dołączyła do kadry BST (obecnie EWST) w roku 1999.
Mąż Marcin, troje dzieci. Aktualnie na urlopie wychowawczym.

E-mail: i.buckowska@ewst.edu.pl

Joel Burnell

dr Joel Burnell

Prowadzone przedmioty:

 • Dogmatyka I
 • Dogmatyka II
 • Teologia moralna

Pochodzi z Oregon w USA. Ukończył Oregon State University w Corvallis w 1977 r. uzyskując stopień inżyniera chemii (B.S.). Po studiach przez 18 lat działał w Campus Crusade for Christ, w tym 10 lat prowadził służbę wśród studentów w Krakowie, a potem w Warszawie. W 1992 r. ukończył z wyróżnieniem Western Conservative Baptist Seminary, uzyskując tytuł magistra w dziedzinie misjologii (M.Div.), a rok później stopień magistra teologii (Th.M.). W 1993 r. został ordynowany na urząd pastora w First Conservative Baptist Church w Roseburgu w stanie Oregon, i w tym samym roku podjął pracę w BST (obecnie EWST). W 2007 r. obronił pracę doktorską na Open University w Anglii (Ph.D.). Członek zarządu Stowarszyszenia im. Dietricha Bonhoeffera – sekcja Polska. Dyrektor Centrum Jonathana Edwards – Polska przy EWST.
Żona Renata, troje dzieci.

E-mail: j.burnell@ewst.edu.pl

Marek Clegg

mgr Malcolm (Marek) Clegg

Prowadzone przedmioty:

 • Elementy życia duchowego

Pochodzi z Wielkiej Brytanii. Absolwent Uniwersytetów w Sheffield i w Reading. Od roku 1981 czynnie zaangażowany w działania misyjne na terenie Europy Środkowej i Wschodniej oraz Azji; Dyrektor polskiej organizacji „Misja na Wschód”. Prezes Stowarzyszenia Edukacyjnego Chrześcijan ARKA, prowadzącego działalność trzech szkół oraz centrum edukacyjnego. Udziela się również w Zarządzie fundacji Młodzież dla Chrystusa.
Żona Anna, troje dzieci.

E-mail: m.clegg@ewst.edu.pl

Piotr Lorek

Prof. EWST, dr hab. Piotr Lorek

Dziekan
Prowadzone przedmioty:

 • Wstęp do Nowego Testamentu II
 • Teologia Nowego Testamentu

Absolwent Biblijnego Seminarium Teologicznego (1999) oraz University of Glamorgan (2000). W 2004 roku na University of Wales obronił pracę doktorską z zakresu biblistyki. W 2015 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk teologicznych w zakresie teologii biblijnej (Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie). Od 2007 roku dziekan EWST.
Żona Alina, dwoje dzieci.

E-mail: p.lorek@ewst.edu.pl

EWST__DSC3844apor

Prof. dr hab. Janusz T. Maciuszko

Prowadzone przedmioty:

 • Historia kościoła
 • Historia dogmatów

Profesor nauk teologicznych, specjalizuje się w historii Kościoła i religioznawstwie. Absolwent Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej i Uniwersytetu Warszawskiego. Doktorat pod kierunkiem prof. W.Gastpary’ego (1985), habilitacja na podstawie monografii o polskiej postyllografii ewangelickiej XVI-XVIII wieku (1987). Od 1988 r. docent i od 1991 r. profesor nadzwyczajny w ChAT w Warszawie, od 2003 r. profesor tytularny, od 2004 profesor zwyczajny w ChAT. Tamże kierownik Katedry Nauk o Religii i z-ca kierownika Katedry Teologii Historycznej. Wykłada także w Uniwersytecie Warszawskim (Instytut Historyczny). Podstawowe zainteresowania badawcze dotyczą historii i teologii Reformacji oraz związków pomiędzy religią a kulturą i społeczeństwem.

E-mail: jtmac@wp.pl

L. Nysler

dr Łukasz Nysler

Prowadzone przedmioty:

 • Etyka filozoficzna

Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego. W roku akademickim 1998-99 stypendysta Fulbrighta w Southern Illinois University w USA. W 2001 r. uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie filozofii na podstawie rozprawy pt. Demokracja jako ideał moralny w filozofii Johna Deweya (1859-1952). Od 2001 r. pracuje jako nauczyciel etyki w Liceum Ogólnokształcącym nr IX im. Juliusza Słowackiego we Wrocławiu. W latach 2005-2016 adiunkt w Zakładzie Filozofii Społecznej i Politycznej Instytutu Filozofii UWr. Uczestnik (współprowadzący) licznych przedsięwzięć i projektów mających na celu upowszechnienie filozofii i edukacji filozoficznej (m.in. „Anima(cje) Filozofii”, „Jestem z Wrocławia, więc  myślę”,  „Porządne myślenie”, „Wrocławska Wszechnica Filozoficznaˮ).

E-mail: l.nysler@ewst.pl

EPawlowski

dr Edward Pawłowski

Prowadzone przedmioty:

 • Duszpasterstwo
 • Wstęp do teologii ewangelikalnej
 • Zarządzanie wspólnotą kościelną

Pochodzi ze Szczecina, jest absolwentem ChAT. Na tej czelni obronił w 2014 roku pracę doktorską pt. „Zbrodnia i przebaczenie. Aspekt religijny w pracach Komisji Prawdy i Pojednania w RPA”. W latach 1985-1986 studiował na Wydziale Teologii Uniwersytetu w Birmingham w Wielkiej Brytanii. Jest pastorem Wspólnoty „Antiochia” Kościoła Zielonoświątkowego we Wrocławiu.  W czasie wolnym oddaje się studiom historii najnowszej. Żona Dorota, troje dzieci.

E-mail: e.pawlowski@ewst.edu.pl

dr Sebastian Smolarz

Prowadzone przedmioty:

 • Wstęp do Starego Testamentu I
 • Wstęp do Starego Testamentu II
 • Język hebrajski

Absolwent Biblijnego Seminarium Teologicznego (1997), University of Glamorgan (1998) i University of Wales, Lampeter (Ph.D., 2004). Obronił rozprawę doktorską z zakresu teologii biblijnej na University of Wales w Wielkiej Brytanii. Od maja 2004 r. służy jako pastor Ewangelicznego Kościoła Reformowanego we Wrocławiu.
Żona Magdalena, dwoje dzieci.

E-mail: s.smolarz@ewst.edu.pl

EWST__DSC3771apor

Prof. EWST, dr hab. Wojciech Szczerba

Rektor
Prowadzone przedmioty:

 • Historia filozofii

Absolwent BST (1994 r.) i Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie (1996 r.). W roku 2000 obronił doktorat z filozofii wczesnochrześcijańskiej na Wydziale Filozofii Uniwersytetu Wrocławskiego. W 2009 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie filozofii starożytnej.
Żona Magdalena, dwoje dzieci.

E-mail: w.szczerba@ewst.edu.pl

EWST__DSC3725apor

dr Dawid Ślusarczyk

Prowadzone przedmioty:

 • Fakultet: Sztuka przemawiania i prowadzenia debat

Absolwent Instytutu Muzykologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, tam też obronił rozprawę doktorską (2010 r.). Obecnie pełni funkcję kantora luterańskiego kościoła Opatrzności Bożej we Wrocławiu.
Zakres zainteresowań naukowych:
dzieje kultury muzycznej w XVII- i XVIII-wiecznej Europie; historia protestantyzmu; kształt liturgii oraz jej oprawa muzyczna w zborach luterańskich; hymnologia; dzieje wykonawstwa muzycznego w kościołach chrześcijańskich.

E-mail: dawid.slusarczyk@gmail.com

EWST__DSC3829apor

dr Sławomir Torbus

Prowadzone przedmioty:

 • Język grecki
 • Wstęp do egzegezy Pisma Świętego
 • Fakultet: Wiarygodność Pism Nowego Testamentu

Były student BST oraz absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego. Obecnie adiunkt w Zakładzie Filologii Greckiej Instytutu Studiów Klasycznych, Śródziemnomorskich i Orientalnych UWr. Specjalista w zakresie historii i teorii retoryki (szczególnym przedmiotem zainteresowania jest analiza retoryczna Nowego Testamentu).
Żona Aneta, dwoje dzieci.

E-mail: s.torbus@ewst.edu.pl

troj-goł

mgr Marta Trojanowska-Gołka

Prowadzone przedmioty:

 • Język angielski

Marta Trojanowska-Gołka absolwentka filologii angielskiej UW. Prowadzi Centrum Językowe 5o’clock. Metodyk, współpracuje z ITN w Bournemouth, które kształci przyszłych nauczycieli języka angielskiego pełniących posługę misyjną na całym świecie. Współpracuje z EWST od 2009 roku.

E-mail: troigolka@poczta.onet.pl

EWST__DSC3728apor

dr hab. Kalina Wojciechowska

Prowadzone przedmioty:

 • Wstęp do teologii ewangelikalnej
 • Wstęp do Nowego Testamentu I

Biblistka, absolwentka Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej (1997); studiowała również w Instytucie Filologii Klasycznej UW oraz na Ewangelickim Fakultecie Teologicznym (Evangelisch – Theologische Fakultät) Uniwersytetu Fryderyka Wilhelma w Bonn. W 1999 obroniła w ChAT pracę doktorską z zakresu biblistyki; w 2008 r. uzyskała stopień doktora habilitowanego nauk teologicznych w zakresie teologii biblijnej. Od 1999 r. adiunkt, a od 2008 profesor nadzwyczajny w Katedrze Wiedzy Nowotestamentowej i Języka Greckiego ChAT. W EWST od 2008 r. Specjalizuje się głównie w analizie ksiąg narracyjnych Nowego Testamentu.
Mąż – Jerzy Żak, lutnista, jedno dziecko.

E-mail: k.wojciechowska@CHAT.edu.pl

Philip Towner

dr Philip Towner

Wykładowca gościnny
Prowadzone przedmioty:

 • Proseminarium: Ewangelie gnostyckie
dr Michał Zawiślak

dr Michał Zawiślak

Prowadzone przedmioty:

 • Prawo wyznaniowe
Prawnik (egzamin radcowski 2015), absolwent KUL (2007), w 2011 r. uzyskał stopień naukowy doktora nauk prawnych na podstawie rozprawy pt. Fundusz Kościelny w latach 1950-1989. Studium historyczno-prawne. Wspólnie z ks. prof. P. Staniszem jest polskim korespondentem projektu Eurel (Religions in Europe www.eurel.info). Był członkiem komitetu organizacyjnego m.in. międzynarodowej konferencji pt. „Religion and Territory”, Uniwersytet w Manchesterze (Wielka Brytania, 25-26 października 2012 r); międzynarodowej konferencji „Religion in floating territories” (Lublin, 2014); międzynarodowej konferencji „Obecność krzyża w przestrzeni publicznej państw europejskich” (Lublin, 2014). Od 2011 r. jest członkiem Kolegium Redakcyjnego „Przeglądu Prawa Wyznaniowego”, a takze członkiem Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego. W EWST od 2009 r.
Żona, dwójka dzieci.
 

 

Przeczytaj

Kalina Wojciechowska – współczesna bohaterka teologii

Artykuł o niej można znaleźć w Wikipedii, w tym roku została wybraną do władz Komitetu Nauk Teologicznych Polskiej Akademii Nauk, jest pierwszą kobietą w Polsce, która napisała doktorat i uzyskała habilitację z teologii ewangelickiej. Studenci EWST mają szczęście słuchać jej wykładów, a odważni mogą nawet prosić ją, by była ich promotorem.

Uchwycić istotę świąt Bożego Narodzenia (Iz. 64:1 i Łuk. 21:25-36)

Prorok Izajasz tęsknie oczekuje, aby Bóg zamanifestował swoją chwałę wszystkim narodom. To tęsknota, którą wszyscy odczuwamy w obecnych czasach, w których przemoc i chaos dotykają wiele miejsc na świecie. Gdyby tylko Bóg objawił swoją moc, zniszczył złoczyńców i zaprowadził pokój.

Studia humanistyczne nadal bardzo potrzebne. Teologia również

Teologia stawia każdego człowieka przed najważniejszymi pytaniami. Kim jestem? Dokąd zmierzam? Jaki sens ma moje życie? Skąd pochodzi wszystko? Dlaczego życie jest takie jakie jest?

czytaj więcej >>